Human Machine Interface

HMI (Human Machine Interface)
           คือการแสดงให้เห็นการทำงาน และ การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการ ในรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจได้ เช่น แสดงสถานะของเครื่องจักร (Machine status),สัญญาณเตือน (Alarms) ,ข้อความ (Messages) และ การวินิจฉัยปัญหา(diagnostics) ในลักษณะของรูปภาพบนคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้งาน

Visitors: 112,625